JUDr. Lucia Sukopová, advokátka
so sídlom: Františkánska 5, 917 01 Trnava

mobl.: 0903 848 951
tel.: 033/5333 529, fax: 033/5333 529
mail: info@avvocata.sk
IČO: 421 55 614
DIČ: 1076522722

zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4826

 

Právne poradenstvo

Výživné a jeho zvýšenie

Návrh na zvýšenie výživného na maloleté dieťa podáva rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Mnoho rodičov podáva návrh na zvýšenie výživného v krátkom čase po prvom určení výživného (spravidla v rozsudku o rozvode manželstva). Nie vždy súd takýmto návrhom vyhovie, pretože zmeniť (v našom prípade zvýšiť) výživné je možné, len ak sa zmenia pomery (§ 99 Zákona o rodine).

Z citácie § 99 Zákona o rodine je zrejmé, že výživné je možné zvýšiť len v prípade zmeny pomerov. Táto zmena pomerov môže nastať tak na strane povinného, ako aj na strane maloletého dieťaťa. Nie je teda možné podať návrh len preto, že výživné určené súdom alebo rodičovskou dohodou sa zdá rodičovi, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti, nízke. Vždy treba preukázať aj zmenu pomerov. Je preto veľmi dôležité použiť v prospech čo najvyššieho možného výživného čo najviac argumentov a sily už v prvom konaní, v ktorom sa výživné určuje. Inak by súd len pre nízku výšku výživného návrh na zvýšenie zamietol.

Čo vlastne v praxi znamená zmena pomerov?

Na strane povinného rodiča (ktorý má platiť výživné) sa môžu zmeniť pomery najmä v týchto prípadoch:
l. ak začal dosahovať vyšší príjem,
2. ak sa zlepšia sa jeho majetkové pomery,
3. ak sa zlepší jeho zdravotný stav.

1. Návrh je možné úspešne podať na súde v prípade zmeny zamestnania povinného rodiča (získanie lepšie platenej práce), príp. ak povinný rodič začne dosahovať vyšší zisk v podnikaní. Tieto skutočnosti súd zistí prostredníctvom listinných dôkazov – potvrdenia o zárobku povinného rodiča, príp. daňového priznania.
2. Zlepšenie majetkových pomerov - ide najmä o situácie, kedy povinný rodič nadobudne novú nehnuteľnosť, nové luxusné auto a pod. Zväčša však býva tento prípad prepojený s prvým bodom – dosahovaním vyššieho príjmu povinného.
3. Je tiež možné podať návrh na zvýšenie, ak povinný, ktorý bol napríklad dlhodobo chorý, vyzdravel a nastúpil do zamestnania. V týchto prípadoch súd prihliada na zlepšené možnosti a schopnosti povinného platiť výživné.

V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy príjmy povinného, ktoré priznáva, nekorešpondujú s majetkom, ktorý nadobúda a jeho ďalšími výdavkami. V týchto prípadoch je na rodičovi, ktorý má maloleté dieťa v osobnej starostlivosti, aby dokázal, že príjem alebo majetkové pomery povinného rodiča sú lepšie, ako to on dokladuje. Súdu treba navrhnúť dôkazy – napr. označiť nehnuteľnosť, ktorú v poslednom čase povinný rodič kúpil, navrhnúť aj svedkov, ktorí môžu tieto skutočnosti potvrdiť.

V ustanovení § 85 ods. 2 Zákona o rodine v druhej vete je jasne uvedené "Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov". Toto ustanovenie zákona o rodine ustanovuje, že každé dieťa, bez ohľadu na to, či žije s rodičom v spoločnej domácnosti, alebo nie, má právo mať jemu podobnú životnú úroveň. Je to dôležitá zásada, najmä v prípadoch, že povinný rodič má preukázateľne vysokú životnú. Dieťa má právo na primerane vysoké výživné tak, aby sa životná úroveň dieťaťa vyrovnala životnej úrovni povinného rodiča. Vysokú životnú úroveň povinného rodiča však treba preukázať na súde, nestačí tvrdenie druhého rodiča.

Na strane maloletého dieťaťa sa môžu zmeniť pomery najmä v týchto prípadoch:

1. vek dieťaťa
2. zdravotné dôvody

1. Je prirodzené, že s pribúdajúcim vekom dieťaťa rastú aj náklady na jeho výchovu a výživu. Podľa ustálenej judikatúry súdov sú najčastejšími dôvodmi na zvýšenie výživného:
- nástup do predškolského zariadenia,
- nástup na základnú školu, I. stupeň,
- nástup do II. stupňa základnej školy,
- nástup na štúdium na strednej škole,
- nástup na štúdium na vysokej škole.


2. Ide najmä o prípady, kedy sa dieťaťu prihodí napr. úraz s následným postihnutím, chronická choroba, objaví sa alergia – dieťa musí brať dlhodobo lieky a pod. V týchto prípadoch ide o zmenu, pri ktorej si výchova dieťaťa vyžaduje osobnú starostlivosť vo väčšom rozsahu a stúpnu tiež finančné náklady na dieťa.

Na strane rodiča, ktorý zabezpečuje osobnú starostlivosť o mal. dieťa, sa môžu tiež zmeniť pomery, a to najmä v týchto prípadoch, ak tento rodič bez svojho zavinenia stratí zamestnanie alebo iný trvalý príjem (napr. stane sa invalidným, čiastočne invalidným a pod.)

« späť