JUDr. Lucia Sukopová, advokátka
so sídlom: Františkánska 5, 917 01 Trnava

mobl.: 0903 848 951
tel.: 033/5333 529, fax: 033/5333 529
mail: info@avvocata.sk
IČO: 421 55 614
DIČ: 1076522722

zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4826

 

Cenník

Odmena advokáta za poskytnuté právne služby sa určuje podľa Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení .

Podľa § 2ods. 1 tejto vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom, ide o tzv. zmluvnú odmenu, ktorá sa môže určiť nasledovne:
a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
b) paušálnou sumou (paušálna odmena),
c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),
d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.
e )kombináciou týchto možností.

Odmena môže byť stanovená aj ako tarifná –základnou sadzbou tarifnej odmeny, ktorá sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal (§ 9, 10 vyhlášky). Tarifná odmena sa používa najmä v súdnych konaniach.