JUDr. Lucia Sukopová, advokátka
so sídlom: Františkánska 5, 917 01 Trnava

mobl.: 0903 848 951
tel.: 033/5333 529, fax: 033/5333 529
mail: info@avvocata.sk
IČO: 421 55 614
DIČ: 1076522722

zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4826

 

Služby

Občianske právo

 • žaloby na ochranu osobnosti
 • žaloby o náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia
 • žaloby na zaplatenie finančnej sumy
 • zastupovanie klientov v súdnom konaní
 • zastupovanie oprávneného a povinného v exekučnom konaní

Rodinné právo

 • návrhy na rozvod
 • zvýšenie/zníženie výživného
 • úprava práv a povinností k maloletým deťom (výživné, styk dieťaťa s rodičom, ktorý nemá dieťa v osobnej starostlivosti a pod.),
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) po rozvode

Obchodné právo

 • príprava a posúdenie obchodných zmlúv
 • zakladanie obchodných spoločností
 • zmeny v obchodných spoločnostiach
 • prevody obchodných podielov v obchodných spoločnostiach
 • príprava valných zhromaždení
 • premena vkladov spoločníkov a základného imania v obchodných spoločnostiach na euro

Právo nehnuteľností

 • prevody nehnuteľností (kúpne, darovacie, zámenné zmluvy a pod.)
 • vecné bremená, záložné právo
 • zastupovanie účastníkov v katastrálnom konaní

Pracovné právo

 • príprava pracovných zmlúv, výpovedí a ostatných dokumentov súvisiacich s pracovným pomerom
 • zastupovanie zamestnávateľov a zamestnancov v pracovno-právnych sporoch

Trestné právo

 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • spisovanie odporov proti trestným rozkazom

Dedičské právo

 • právne poradenstvo v oblasti dedičského práva
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • spisovanie závetov a listín o vydedení

Správne právo

 • zastupovanie v správnom konaní
 • vypracovanie podaní a ostatnej dokumentácie v správnom konaní