JUDr. Lucia Sukopová, advokátka
so sídlom: Františkánska 5, 917 01 Trnava

mobl.: 0903 848 951
tel.: 033/5333 529, fax: 033/5333 529
mail: info@avvocata.sk
IČO: 421 55 614
DIČ: 1076522722

zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4826

 

Právne poradenstvo

Vyporiadanie BSM po rozvode

 Rozvodom manželstva zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). Nakoľko rozvodom zaniklo manželstvo, nie je dôvod, aby ďalej existovalo toto majetkové spoločenstvo. Zaniknuté BSM však treba vyporiadať. Mnohí rozvádzajúci sa manželia sa domnievajú, že rozdelenie spoločného majetku prebieha spolu s rozvodovým konaním. V Slovenskej republike to však nie je tak, BSM sa dá rozdeliť a vyporiadať až po ukončení rozvodového konania, t.j. po nadobudnutí právoplatnosti rozvodového rozsudku. Odporúčam však ústne sa dohodnúť skôr, najlepšie pred rozvodom samotným, o rozdelení spoločného majetku, aby po právoplatnom skončení rozvodového konania mohli už exmanželia uzatvoriť písomnú dohodu o vyporiadaní BSM. Pred nadobudnutím právoplatnosti rozvodového rozsudku sa platne dohoda o vyporiadaní BSM uzavrieť nedá.

Ak som už spomenula, vyporiadanie sa môže uskutočniť:

1) dohodou manželov

Ide o najbežnejší spôsob vyporiadania BSM. Je to najefektívnejší, najlacnejší a najrýchlejší spôsob vyporiadania BSM. Ak je súčasťou vyporiadania BSM aj nehnuteľnosť, dohoda musí mať písomnú formu a účinnou sa stane až vkladom do katastra. Ak sa vyporiadanie BSM týka len hnuteľných vecí, dohoda nemusí byť písomná, ale manželia si navzájom vydajú potvrdenia o tom, ako sa vyporiadali; kvôli právnej istote odporúčam riešiť aj vyporiadanie hnuteľných vecí ( príp. pasív – úverov, pôžičiek a pod.) formou písomnej dohody o vyporiadaní BSM.

2) súdnym rozhodnutím

Táto forma vyporiadania prichádza do úvahy vtedy, ak sa manželia nedokázali dohodnúť. Právo podať návrh na takéto konanie má hociktorý z manželov. Aj súd sa však pred otvorením pojednávania snaží o zmierenie účastníkov a dosiahnutie dohody. Pred podaním návrhu na súd by si každý mal uvedomiť, že bude povinný okrem súdneho poplatku, ktorý nie je zanedbateľný, platiť aj trovy konania – náklady na znalecké dokazovanie, odmenu právneho zástupcu, príp. iné trovy konania, ak vzniknú. Vyporiadanie BSM sa tak značne predraží – trovy konania znášajú obe strany. I keď nie je jednoduché dohodnúť sa s exmanželom/exmanželkou, naozaj odporúčam ustúpiť z niektorých požiadaviek a uzavrieť dohodu – zväčša to býva lacnejšie ako nákladné súdne konanie.


3) uplynutím času – vyporiadanie zo zákona

Ak nebude BSM 3 roky potom, čo zaniklo, vyporiadané dohodou, resp. nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM, nastanú účinky vyporiadania BSM priamo zo zákona, teda platí, že:

- hnuteľné veci sú vyporiadané podľa stavu, v akom ich každý z manželov užíva ako vlastník pre potrebu svoju, alebo svojej rodiny alebo domácnosti
- ostatné hnuteľné veci aj nehnuteľné veci sú v podielovom spoluvlastníctve, pričom podiely oboch manželov sú rovnaké
- majetkové práva - sú v podielovom spoluvlastníctve, pričom podiely oboch manželov sú rovnaké.

Problémom pri tomto spôsobe vyporiadania je fakt, že nerieši situáciu exmanželov. Keď sa z bezpodielových spoluvlastníkov stanú podieloví spoluvlastníci, stále majú obaja práva a povinnosti k veciam nadobudnutým počas manželstva. Problémy bývajú najmä v dosiahnutí dohody o tom, kto bude dané veci užívať, kto bude platiť náklady na spoločnú nehnuteľnosť a podobne. Stáva sa, že i tak nakoniec skončia tieto prípady, týkajúce sa najmä nehnuteľností, na súde s návrhom na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Čiže nechať BSM, nech sa „vyporiada samé“ uplynutím času, neznamená vyriešenie problematickej situácie po rozvode manželstva. Práve naopak, takmer vždy to znamená problémy do budúcnosti, pretože raz bude potrebné spoločný majetok nejako rozdeliť.

Všeobecne pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Manžel má právo požadovať náhradu toho, čo vynaložil z vlastného majetku na BSM. Prihliada sa aj na potreby maloletých detí a tiež na to, kto sa ako staral o rodinu, o spoločné veci, spoločnú domácnosť. Nedá sa však exaktne vyčísliť, o koľko by manžel, ktorý sa staral, príp. komu boli zverené deti do osobnej starostlivosti, mal dostať viac zo spoločného majetku. Odzrkadľuje sa to skôr v tom, že nehnuteľnosť súd spravidla prikáže tomu, kto sa stará o maloleté deti pochádzajúce z manželstva. Na druhej strane stojí však povinnosť tohto manžela doplatiť druhému jeho podiel v peniazoch, príp. nechať mu iné, hnuteľné veci z manželstva (auto, elektrospotrebiče a pod.), v hodnote jemu pripadajúcemu podielu.

« späť